Festival - hispic cafe travel photo gallery: Ladakh & Zanskar

Traditional Headdress Perak - Sindhu Darshan Shey, Ladakh
prev
Held in summer to match the tourist season. The costume is heavy and hot. It's very hard.   Sindhu Darshan Shey, Ladakh
HOME - Ladakh & ZanskarHOMEPhoto Index PREVPREVNEXTNEXT