Maitreya Bodhisattva - hispic cafe travel photo gallery: Ladakh & Zanskar

Statue of Maitreya Buddha at Thikse Gompa
prev
Statue of the Great Buddha of Chamber (Maitreya Bodhisattva) enshrined in Chamkan. Thikse Gompa
HOME - Ladakh & ZanskarHOMEPhoto Index PREVPREVNEXTNEXT