Likir Gompa - hispic cafe travel photo gallery: Ladakh & Zanskar

Golden Buddha at Likir Gompa
prev
The 23 meter-high statue of Maitreya sitting next to the Gompa.   Likir (elevation 3760 m)
HOME - Ladakh & ZanskarHOMEPhoto Index PREVPREVNEXTNEXT