Alchi Chorten - hispic cafe travel photo gallery: Ladakh & Zanskar


Chorten Shining in Alchi
prev
Chorten shining in the morning sun.   Archi (elevation 3165m)

HOME - Ladakh & ZanskarHOMEPhoto Index PREVPREVNEXTNEXT