Alchi Gompa - hispic cafe travel photo gallery: Ladakh & Zanskar

Alchi Gompa
prev
Puffy White Clouds above Alchi Gompa.   Alchi, Ladakh
HOME - Ladakh & ZanskarHOMEPhoto Index PREVPREVNEXTNEXT