Spinning Hand Prayer Wheel - hispic cafe travel photo gallery: Ladakh & Zanskar

Spinning Hand Prayer Wheel - Jokhang, Leh, Ladakh
prev
A Buddhist spining his hand prayer wheel.   Jokhang, Leh, Ladakh
HOME - Ladakh & ZanskarHOMEPhoto Index PREVPREVNEXTNEXT