Children Turning Big Prayer Wheel - hispic cafe travel photo gallery: Ladakh & Zanskar

Children Turning Big Prayer Wheel
prev
Stanjin Dolma turns a prayer wheel so that there is something good today. She properly greet foreigners.   Leh, Ladakh
HOME - Ladakh & ZanskarHOMEPhoto Index PREVPREVNEXTNEXT