Gomang Stupa - hispic cafe travel photo gallery: Ladakh & Zanskar

Gomang Stupa
prev
Gomang Stupa in the morning. Leh, Ladakh
HOME - Ladakh & ZanskarHOMEPhoto Index PREVPREVNEXTNEXT